[:nl]

Hoera!
Het Art Renewal Center (ARC) heeft mij aangenomen als ARC Associate Living Master™!

Dit bericht verscheen in ARC Salon Update:

Post van Art Renewal Center

Post van Art Renewal Center

Vorig jaar werd ik finalist in een competitie van het Art Renewal Center (zie blog augustus 2015). Daarna werd ik uitgenodigd om te solliciteren. Ben je door vier jury’s heen dan krijg je een eigen gallery op de ARC-site. Die van mij is:
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=7562

De erkenning van het ARC betekent veel voor mij. Het is een grote eer om deel uit te maken van dit online museum. Je vindt er oude meesters en hedendaagse top kunstenaars als Jeremy Lipking, Jacob Collins, Max Ginsberg, en (de in Nederland actieve)  Joke Frima en Urban Larsson.

Logo ARC

Logo ARC

Klassieke traditie
Het ARC is een van de grootste online musea die de klassieke traditie in het vaandel dragen. Het omvat duizenden afbeeldingen van kunstwerken. Er is een sectie ‘levende kunstenaars’, en een enorme afdeling ‘dode meesters’. In dit geval wil ik best graag eens doorstromen.
Het ARC is opgericht in 2000 door Fred Ross, en heeft ook een fysiek museum met vooral negentiende eeuwse kunst.  Ross is een liefhebber van de Franse Salonkunstenaars die later in de vergetelheid raakten, zoals Alma Tadema die nu een expositie heeft in Het Fries Museum.
Heropleving van de klassieke traditie is het streven. Daartoe is een breed scala van activiteiten ontwikkeld: competities, publicaties van boeken, artikelen en instructiemateriaal, exposities, historisch onderzoek, nieuwsbrieven en de opbouw van een netwerk.

Onderwijs
Er wordt groot belang gehecht aan onderwijs. Het ARC toont een lange lijst van scholen, academies en studio’s waar ze goedkeuring aan heeft verleend. Voor studenten –nu al uit zo’n zestig landen– zijn er jaarlijkse competities met een beurs als prijs.

Studio Incaminati

International students. (Studio Incaminati)

Juliette Aristides: Secrets

Juliette Aristides: Secrets of Classical Painting

Er is een relatie met het Da Vinci Initiative, dat lesmateriaal voor het verwerven van klassieke vakbekwaamheid uitgeeft, bedoeld voor studenten en docenten.

In de twintigste eeuw bleef een handjevol kunstenaars trouw aan de klassieke kunst. Zij gaven de technische kennis door aan enkele tientallen opvolgers. Deze richtten weer hun eigen academie of atelier op en trainen nu honderden studenten. Momenteel is er sprake van een exponentiële groei.
Door die strategische keuze voor onderwijs via boeken, video’s en internet kan de klassieke traditie qua kennisoverdracht bijna niet meer verloren gaan. Dat is voor het eerst in de geschiedenis.

Wereldwijd netwerk
Het ARC timmert wereldwijd aan de weg en heeft een uitgebreid netwerk, waaronder TRAC, The Representational Art Conference, een beweging voor de hedendaagse klassieke traditie.

TRAC The Representational Art Conference

TRAC The Representational Art Conference

Er wordt samengewerkt met het MEAM, Museu Europeu d’Art Modern in Barcelona (modern betekent hier realistisch, figuratief) en meerdere klassieke academies zoals de Florence Academy of Art, die nu ook een vestiging in New York heeft.
Er is contact met kunstbladen, zoals Fine Art Connoisseur en PleinAir Magazine.

Fine Art Connoisseur

Fine Art Connoisseur

Winslow Homer in PleinAir Magazine

Winslow Homer in PleinAir Magazine

Davind Kassan in het MEAM

Davind Kassan in het MEAM

 

 

 

 

 

Mijn stokpaardje
Altijd heb ik een diepe wens gehad dat er een beweging zou komen om de hedendaagse klassieke kunst onuitroeibaar te laten wortelen in de maatschappij, om erkenning te verwerven op allerlei gebied waar dat nu nauwelijks het geval is: in universitaire kunstgeschiedenis en filosofie, in onderwijs en kunstonderwijs, in nationale musea, media en  overheidsbeleid.

stokpaardje

My hobbyhorse. Gezien van de Riet

In Nederland heeft het realisme haar bestaansrecht bewezen. Het zou ruimschoots aanwezig moeten zijn in de ‘officiële’ cultuur. Dat is niet zo.
Het is niet te geloven, maar een aantal filosofen had hier een diepe invloed. Zoals Lyotard die realisme en schoonheid als kitsch bestempelde. Het taboe op realisme is in de universitaire kunstgeschiedenis niet tot nauwelijks doorbroken. Als het wel zo is verneem ik dat graag.
Het is vreemd dat de media al ruim dertig jaar het realisme negeren. Zo goed als, hè? Het grote publiek heeft nauwelijks weet van de prachtige kunstwerken die zijn voortgebracht. Hen is cultuur vol schoonheid onthouden.
Frappant is dat wanneer een nationale krant wél eens aandacht geeft aan een expositie in een galerie het aantal bezoekers meteen stijgt, en de verkoop erbij.

Golven
Het is een wonder dat er in Nederland ondanks alle tegenwind zoveel is bereikt. Er kwamen steeds meer galeries, én een Realistenbeurs, én twee klassieke academies en ook nog kleinere scholen, én particuliere musea. In Europa is het Hollandse realisme waarschijnlijk het verst gekomen. Maar mede door de crisis is het kwetsbaarder geworden. Het is niet verankerd in belangrijke instituties. Dus het kan zomaar weer wegzakken, met slechts een Henk Helmantel als voetnoot in de kunstgeschiedenis.
‘Alles komt en gaat in golven, zo is de geschiedenis’, is wel eens het commentaar. Zeker, maar het is niet de wind die deze golven maakt. Het zijn de mensen. Daarom is het geweldig dat zovelen zich inspannen voor het realisme. Daarom is het geweldig dat het ARC bestaat.

Een ‘like’ voor mijn gallery op ARC? Kan geen kwaad!
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=7562

Der Weg ist das Ziel

Der Weg ist das Ziel

Vraag:
Een tractor met caravan eraan reed de camping op. Een boer uit Duitsland was op pelgrimstocht naar Santiago de Compostela.  Met mooie letters stond op de caravan: “Der Weg ist das Ziel”. Geldt dat ook voor de kunst?
Geef uw reactie![:en]

Hurray!
The Art Renewal Center (ARC) has accepted me as ARC Associate Living Master™!

This message appeared on the ARC Salon Update:

Post van Art Renewal Center

Post van Art Renewal Center

Last year I was finalist in an Art Renewal Center competition (see blog August 2015). After that I was invited to apply to the ARC. If you are approved by four different juries you get your own gallery on the ARC website. Mine is:
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=7562

The ARC’s recognition means a lot to me. It is a great honor to be part of this online museum. It shows old masters and present-day top artists like Jeremy Lipking, Jacob Collins, Max Ginsberg, and (active in the Netherlands)  Joke Frima and Urban Larsson.

Logo ARC

Logo ARC

Classical tradition
The ARC is one of the largest online museums that is a standard-bearer of the classical tradition. It encompasses thousands of pictures of art-works. There is a section of ‘living artists’, and an enormous section of ‘dead masters’. In this case I won’t mind ‘moving on’ when the time is there…
The ARC was founded in 2000 by Fred Ross, and also has a physical museum focussing mainly on 19th century art. Ross is a great admirer of the French Salon artists who were later largely forgotten, like Alma Tadema, who has an exhibition now in the Fries Museum .
Its aim is the renewal of the classical tradition. For that a broad range of activities has been developed: competitions, publications of books, articles and instruction materials, exhibitions, historical research, news letters and the building of a network.

Education
Much value is set on education. The ARC features a long list of schools, academies and studios that they have granted approval to. For art student –already from 60 or so countries– there are yearly competitions in which scholarships can be won.

Studio Incaminati

International students. (Studio Incaminati)

Juliette Aristides: Secrets

Juliette Aristides: Secrets of Classical Painting

There is a link with the Da Vinci Initiative, that publishes schooling material for classical professional skills, aimed at students and teachers.

During the 20th century a handful of artists remained loyal to classical art. They passed on the technical know how to some dozens of followers. These in turn started their own academy or studio and now train hundreds of students. Right now there is exponential growth.
Because of this strategic choice for education thru books, videos and the internet the classical tradition is secured as far as the transfer of knowledge is concerned. That is for the first time in history.

World wide network
The ARC is projecting itself world wide and has a extensive network. Part of this is TRAC – The Representational Art Conference, a movement for the present-day classical tradition.

TRAC The Representational Art Conference

TRAC The Representational Art Conference

There is a co-operation with MEAM – Museu Europeo d’Art Modern in Barcelona (modern here means representational) and several classical academies such as the Florence Academy of Art, that has now opened an establishment in New York.
There are links to art magazines, such as Fine Art Connoisseur and Plein Air Magazine.

Fine Art Connoisseur

Fine Art Connoisseur

Winslow Homer in PleinAir Magazine

Winslow Homer in PleinAir Magazine

Davind Kassan in het MEAM

Davind Kassan in het MEAM

 

 

 

 

 

My hobby horse
I have always cherished a deep wish that a movement would come up to root present-day classical art indissolubly in society, to gain recognition on all terrains where this is lacking right now: in academic art history and philosophy, in (art) education, in the leading museums, media and public policies.

stokpaardje

My hobbyhorse. Gezien van de Riet

In the Netherlands realism has proven its right to exist. It should be widely present in ‘official’ art history or national museums. It is unbelievable, but all this is blocked by a couple of philosophers, like Lyotard, who maintain that realism and beauty equal kitsch.
The taboo on realism in academic art history has hardly or not been broken. If I’m wrong, tell me.
It is strange that the media have been ignoring realism for more than thirty years – or as good as. The general public have hardly any knowledge of the wonderful works of art that have been produced. They have been kept away from culture full of beauty. It is striking that when a national newspaper does pay attention to a exhibition in a gallery, the number of visitors immediately jumps up, and so do the sales.

Waves
It is a miracle that in Holland so much has been accomplished against so many odds. More and more art galleries sprang up, plus a Realism Art Fair, plus two classical academies and a number of other schools, plus several private museums. Within Europe, realism in the Netherlands has probably progressed the most. But, partly because of the economic crisis, it has become more vulnerable. It is not rooted in leading institutions, so it can just seep away again, with only someone like Henk Helmantel as a footnote in art history.
“Everything comes and goes in waves – that’s history”, you can hear sometimes. Sure, but it’s not the wind that makes these waves. It’s people. That’s why it is so great so many people exert themselves for realism. That’s why it is great that the ARC exists.

Do you want to give my ARC gallery a ‘like’? You can! Please do, at:
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=7562

Der Weg ist das Ziel

Der Weg ist das Ziel

Opinion poll:
Last summer, a tractor pulling a trailer drove up on a camping site in Spain. A farmer from Germany was on a pilgrimage to Santiago de Compostela. In calligraphic letters he had painted on his trailer: “Der Weg ist das Ziel” (“The Road is the Aim”).
Does that motto also apply to art? Please give your reaction!

Translation Jeroen Strengers[:es]

Hurra!
El Art Renewal Center (ARC) me ha aceptado como ARC Associate Living Master™!

Este mensaje apareció en el ARC Salon Update:

Post van Art Renewal Center

Post van Art Renewal Center

El año pasado fui finalista en la competición del Art Renewal Center (vea mi blog de agosto de 2015). Después de eso fui invitada a postular al ARC. Después de ser aprobada por cuatro jurados diferentes, me abrieron mi propia galería en la página web del ARC. Mi página es:
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=7562

El reconocimiento del ARC significa mucho para mi. Es un gran honor ser parte de este museo virtual. Se encuentra maestros antiguos y artistas contemporáneos de punta como Jeremy Lipking, Jacob Collins, Max Ginsberg, y (activos en Holanda)  Joke Frima y Urban Larsson.

Logo ARC

Logo ARC

Tradición clásica
El ARC (Centro para la Renovación del Arte) es uno de los más grandes museos virtuales portando el estandarte de la tradición clásica. Abarca a miles de representaciones de obras de arte. Tiene una sección de ‘artistas vivos’ y una enorme colección de ‘maestros muertos’. En este caso no me importa ser promovida a esa categoría en su debido tiempo…
El ARC fue fundado en 2000 por Fred Ross e incluye también un museo físico enfocado sobre todo al arte del siglo XIX. Ross es un gran admirador de los artistas del Salón Francesa que después fueron largamente olvidados, como Alma Tadema, que actualmente tiene una exposición en el Fries Museum (Holanda).
Su objetivo es la renovación de la tradición clásica. Para eso se ha desarrollado un gran gama de actividades: competiciones, publicaciones de libros, artículos y materiales de instrucción, exposiciones, investigaciones históricas, hojas de noticias y la construcción de una red de intercambio.

Educación
El ARC da gran importancia a la educación. Mantiene una larga lista de escuelas, academias y talleres que han recibido su aprobación. Para los estudiantes de arte –provenientes ya de más de 60 países– hay competiciones anuales en que se pueden ganar becas.

Studio Incaminati

International students. (Studio Incaminati)

Juliette Aristides: Secrets

Juliette Aristides: Secrets of Classical Painting

Hay una relación con la Iniciativa Da Vinci, que publica materiales de estudio para desarrollar capacidades profesionales, dirigidos a estudiantes y profesores de arte.
Durante el siglo XX un puñado de artistas se mantuvieron leales al arte clásico. Ellos transmitieron sus conocimientos técnicos a unas decenas de seguidores. Estos a su vez iniciaron sus propios talleres y academias y actualmente están enseñando a centenares de estudiantes. Hoy día se puede hablar de un crecimiento exponencial.
Por esta opción estratégica para la educación a través de libros, videos y el internet, la tradición clásica está asegurada en lo que se refiere a la transferencia de conocimientos. Esto es por primera vez en la historia.

Red global
El ARC se proyecta globalmente y mantiene una red extensa de relaciones. Parte de ella es TRAC – The Representational Art Conference, un movimiento en favor de la tradición clásica contemporánea.

TRAC The Representational Art Conference

TRAC The Representational Art Conference

Hay una cooperación con el MEAM – Museu Europeo d’Art Modern en Barcelona (‘modern’ aquí significa figurativo, realista) y varias academias clásicas como la Academia de Arte de Florencia, que acaba de abrir una dependencia en Nueva York. Hay relaciones con revistas de arte, como Fine Art Connoisseur y Plein Air Magazine.

Fine Art Connoisseur

Fine Art Connoisseur

Winslow Homer in PleinAir Magazine

Winslow Homer in PleinAir Magazine

Davind Kassan in het MEAM

Davind Kassan in het MEAM

 

 

 

 

 

Mi caballo de batalla
Siempre abrigué el ferviente deseo de que surgiera un movimiento para arraigar indisolublemente el arte clásico contemporáneo en la sociedad, para ganar reconocimiento en todos los terrenos donde no lo tiene actualmente: en la historia del arte y la filosofía, en la educación, en los principales museos, en los medios de comunicación y en las políticas oficiales.

stokpaardje

My hobbyhorse. Gezien van de Riet

En Holanda el realismo ha probado su derecho de ciudadanía. Debería estar presente ampliamente en la historia del arte ‘oficial’ y en los museos nacionales.
Es increíble, pero un par de filósofos han tenido una influencia profunda. Como por ejemplo Lyotard, quién caracterizó el realismo y la belleza como kitsch.
El tabú sobre el realismo en la historia del arte universitaria prácticamente no ha sido quebrado aún. Si estoy equivocada por favor me avisen.
Es estraño que los medios de comunicación (casi) no han hecho caso del realismo por más de treinta años. El público casi no tiene conocimiento de las maravillosas obras de arte que han sido producidas. El público ha sido distanciado de una cultura llena de belleza. Es notable que cuando un periódico sí presta atención a una exposición en una galería, de inmediato el número de visitantes  sube considerablemente, como lo hacen también las ventas.

Olas
Es un milagro que en Holanda se ha conseguido tanto nadando contra la corriente. Han surgido más y más galerías, también una Feria del Realismo, más dos academias clásicas y un número de otras escuelas de arte, y varios museos privados. Dentro de Europa, el realismo en Holanda probablemente ha progresado más. Pero, en parte por la crisis económica, ha venido a ser más vulnerable. No está arraigado en las instituciones más importantes – entonces podría disiparse, con sólo un artista del renombre de Henk Helmantel como nota a pie de página en la historia del arte.
“Todo va y viene como olas – así es la historia”, uno puede oir a veces. Cierto, pero no es el viento el que produce las olas. Son las personas. Por eso es tan imporante que muchas personas se esfuerzan para el realismo. Por eso es tan importante que existe el ARC.

¿Quieres dar un ‘like’ a mi galería del ARC? Por favor hazlo en:
http://www.artrenewal.org/pages/artist.php?artistid=7562

Der Weg ist das Ziel

Der Weg ist das Ziel

Encuesta:
El verano pasado, en un camping en España llegó un tractor remolcando una caravana. Un agricultor alemán estaba haciendo su peregrinaje a Santiago de Compostela. Sobre su caravana había caligrafiado: « Der Weg ist das Ziel » (« El camino es el objetivo »).
¿Esta consigna se aplica también al arte? Por favor, da tu opinión!

Traducción Jeroen Strengers

 [:]

Pin It on Pinterest

Share This