[:nl]Door Gezien van de Riet
Met een bijdrage van Joke Frima over het Da Vinci Initiative

FACE-TRAC 2017
FACE: Figurative Art Convention and Expo, samen met
TRAC: The Representational Art Conference,
8-11 november 2017, Miami

FACE TRAC MIAMI

FACE TRAC 2017 opening

Continuüm, mijn droom
Een beweging! Klassieke traditie op hedendaagse leest geschoeid, vakbekwaamheid hoog in het vaandel, nadenken over wat je maakt – inhoud en vorm – over je bijdrage aan de cultuur. Gezamenlijk sterker worden. Verankeren in de officiële kunstgeschiedenis. Dat was mijn droom, al vanaf begin jaren ’80, toen ik serieus begon met tekenen en schilderen.
De klassieke traditie kent vanaf de Griekse Oudheid vele varianten. Nu wordt er een hedendaagse aan toegevoegd. Daniel Graves, oprichter van de Florence Academy of Art, spreekt ook wel van continuüm in plaats van traditie. Wat al die varianten gemeen hebben is het representeren van zichtbare werkelijkheid. Daarvoor is veel vakmensschap vereist, denk alleen maar aan het schilderen van lucht of ruimte: verf is echt iets anders… brons is geen vlees…
Schoonheid, ook die van het ontzagwekkende, het dramatische, hoort eveneens bij dat continuüm. Niet alleen techniek, niet alleen inhoud, maar een wederzijdse beïnvloeding van beide was en is het streven. Kunst met de grote K, dat mag je best zeggen.

Max Ginsburg

Max Ginsburg: Bus stop

TRAC2014 in California
In 2014 beleefde ik voor het eerst dat die droom werkelijkheid zou kunnen worden. Op Facebook zag ik een berichtje over TRAC2014 in Californië, The Representational Art Conference, die de hedendaagse klassieke traditie theoretisch wilde onderbouwen. Daar moest ik heen! De woorden ‘Renaissance’, ‘beweging’ zweefden door een betoverde zaal met meer dan 300 enthousiastelingen. Iemand naast mij barstte spontaan in tranen uit. Eindelijk uit het isolement dat zovelen hadden ondervonden, eindelijk waardering op grote schaal voor figuratie, realisme! Internationaal. Het werd toen al de ‘belangrijkste beweging in de kunstwereld van vandaag’ genoemd. Zou het stand houden?
Terug in Nederland gaf ik het stokje door aan zoveel mogelijk geïnteresseerden. Lees meer in mijn eerdere blog ‘TRAC2014. Beweging!’ Ik verlangde naar een TRAC in Nederland en Europa.

Steven Assael

Steven Assael

TRAC2015 in California
De boodschap vond weerklank bij allerlei collega’s. Maar: ticket en hotel waren prijzig. Geweldig was dat Tom Hageman, directeur van de Klassieke Academie in Groningen, en Joke Frima naar TRAC konden gaan. Ik zou er een lezing gaan geven over natuurgetrouw realisme maar werd ziek.
Helaas, in 2016 bleek dat TRAC niet meer op de oude leest kon doorgaan. Een kritiek moment.

FACE-TRAC-2017 in Miami
Maar nu komt FACE, de eerste Figurative Art Convention & Expo ter wereld! De droom van een beweging is werkelijkheid geworden, zeggen de oprichters. FACE richt zich op de hoekstenen van de representatieve kunst, de figuratie, het realisme of hoe je het ook wilt noemen. Tijdens het evenement kon je er bijvoorbeeld modeltekenen en –schilderen onder begeleiding van internationaal bekende topschilders, die ook demonstraties gaven, zoals Max Ginsburg, Steven Assael of Daniel Gerhartz. Er kwamen ook sprekers.
Het was me soms vreemd te moede. Aan de ene kant was de focus gericht op het streven naar een kwaliteit en visie die verbonden zijn met het verleden, de grote meesters van de klassieke traditie, een versterking van je eigen streven. Aan de andere kant werd naar de toekomst gekeken: hoe sluit je aan bij de jonge generatie die al zo’n andere culturele bagage heeft, wat betekent het voor de kunst dat de toekomstige mens steeds kunstmatiger wordt, dat de nieuwste reproductie technieken de ‘langzame kunst’ overbodig maken.

Max Ginsburg and Juliette Aristides

Demo painting portrait Max Ginsburg and drawing model Juliette Aristides

Daniel Gerhartz

Demo painting portrait Daniel Gerhartz

En dan interessant: FACE nodigt TRAC uit om aan deze bijeenkomst mee te doen. TRAC kan weer verder met de theoretische onderbouwing van de representatieve kunst.
Er zijn weer meer dan 300 deelnemers, waaronder Joke Frima en ik als Nederlanders, die nu de erenaam ‘Founding Member’ mogen dragen.
Niet alleen schilders en beeldhouwers nemen deel aan die beweging. Vooral in de VS zijn allerlei initiatieven ontstaan van kunstliefhebbers en kunsthistorici, ter verspreiding en verdieping van het hedendaags realisme. Die steun is cruciaal voor het voortbestaan van de klassieke traditie, voor de verankering in maatschappelijke instituties, voor het bewust maken van een groter publiek, want laten we wel wezen, kunstenaars zelf komen daar nauwelijks aan toe.
FACE zal nu jaarlijks worden gehouden.

Founding fathers: Eric Rhoads, Peter Trippi and Michael Pearce

Eric Rhoads, Peter Trippi, Michael Pearce

Eric Rhoads, Peter Trippi, Michael Pearce

Eric Rhoads with me and my book

Eric Rhoads with me and my book

 

Eric Rhoads, oprichter van FACE, algemeen directeur van kunstmagazines als Fine Art Connoisseur, PleinAir magazines, jaarlijkse PleinAir Conventies en Expo’s, en meer. FACE kiest de beste kunstenaars die ook de gave bezitten anderen aan te moedigen en te inspireren in hun demonstraties en begeleiding. Zie ook Fine Art Connoisseur december 2017.

Peter Trippi, mede oprichter van FACE, eindredacteur van Fine Art Connoisseur en mede-curator van de Alma Tadema expositie dit jaar in het Fries Museum in Leeuwarden, daarna in Wenen en Londen, nu van ‘The American Dream’ in het Drents Museum, en meer.

Zij startten in 2005 het blad Fine Art Connoisseur. In 2011 namen ze het initiatief voor een beweging. Zo’n 20 invloedrijke kunstenaars van wereldfaam werden daartoe uitgenodigd voor een geheime bijeenkomst. Droevig genoeg werd het niveau van individuele belangen niet overstegen. Teleurgesteld concludeerden Eric en Peter dat de tijd nog niet rijp was.
Toch sijpelde het idee door naar:

Michael Pearce, schilder en professor aan de kunst faculteit van de California Lutheran University. In 2012 startte hij TRAC, samen met Michael Lynn Adams, die na 2015 er mee stopte.
‘Vóór TRAC waren er geen conferenties over realistische of figuratieve kunst’, aldus Michael Pearce. ‘Dat is vreemd, want er was en is nu een enorme hoeveelheid representatieve kunst en een groot publiek dat daar in geïnteresseerd is. Het leek een groot gat dat gevuld moest worden.’

Thema’s TRAC
Van de vele thema’s die door TRAC zijn aangesneden noem ik hier: postmodernisme en hedendaagse klassieke traditie, het belang van schoonheid, neuro-esthetica, aansluiting op de jongeren, etnocentrisme in de kunstkritiek, kunstonderwijs op scholen.

 

#FACE17

Our team had a fantastic time at the Figurative Art Convention & Expo and we can't wait until next year! Thank you to all of the faculty and attendees for making this possible. It was a memorable experience. 🙂 #FACE17

Geplaatst door Fine Art Connoisseur Magazine op Dinsdag 14 november 2017

0-0-0-0-0

The Da Vinci Initiative: Changing the Culture of Art Education
Verslag van de lezing van Amanda Theis, TRAC sessions 2017

Door Joke Frima

Amanda Theis vertelt ons vol vuur over haar werkzaamheden bij het Da Vinci Initiative (DVI), dat werkt aan ‘skill-based’ educatie, ofwel educatie gebaseerd op het ontwikkelen van vaardigheden in tekenen en schilderen. Het DVI stelt lesprogramma’s samen en het idee is deze te delen en te gebruiken op middelbare scholen. Het is gericht op het schoolsysteem in de VS.

Da Vinci Initiative

Da Vinci Initiative

DVI heeft een online Channel op you-tube waar 30 filmpjes van 5 minuten zijn gepubliceerd. Dit is gratis en voor iedereen toegankelijk. www.davinciinitiative.org/

egg cup 1

egg cup 1

egg cup 2

egg cup 2

A Bargue drawing

A Bargue drawing

Amanda heeft ervaren dat de meeste docenten van teken- en handvaardigheid denken dat tekenen, als het met kunst te maken heeft, niet kan worden onderwezen. Deze wijdverbreide opvatting kwam haar ter ore tijdens nascholingsbijeenkomsten in de weekends en zomerscholen. In de VS is nascholing voor docenten verplicht.
De grootste kritiek op de visie van het DVI is dat onderwijs gericht op vaardigheden de creativiteit zou doden. Maar Amanda wijst erop dat vaardigheden slechts gereedschappen zijn die ten dienste staan van de creativiteit.

Drawing perspective from life (self made robots)

Drawing perspective from life (self made robots)

Self-portrait by Ray Wanda Totanes, 15 year old

Self-portrait by Ray Wanda Totanes, 15 year old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zij vindt het verstandig om het modernisme niet ter sprake te brengen tijdens workshops en cursussen. Mensen trekken na het ‘skill-based’ onderwijs zelf wel hun conclusies. Veel mensen zijn visueel analfabeet en het ‘skill-based’ onderwijs opent voor hen een nieuwe dimensie.
Over ouders die bezorgd zijn dat hun kinderen, die dit soort kunst willen studeren, geen toekomst hebben, zegt ze: “Skill-based education will not give you a degree, but it wil give you jobs.” Amanda heeft zelf een atelier training genoten bij Juliette Aristides in Seattle.
In Amerika kan zo’n atelier geen lesbevoegdheid verlenen. Die krijg je alleen met een studie aan de universiteit. Het probleem is dat die universitaire kunstopleidingen geen ‘skill-based’ onderwijs geven.
Amanda wil graag van de aanwezigen te weten komen waar ze kinderen en jonge mensen naar toe kan verwijzen om goede atelier training te krijgen.

0-0-0-0-0

TRAC2018 in Leeuwarden

TRAC2018 in Leeuwarden

TRAC2018

TRAC2018 in Nederland, eerste land in Europa!
1-4 Mei 2018, in Leeuwarden.
Website: www.trac2018.com
Volg ook op internet en mijn blog.

 

0-0-0-0-0

De komende blog zal verder gaan met ‘Imitatio et Inventio’.

0-0-0-0-0

Translation EN-NL by Jeroen Strengers

[:en]By Gezien van de Riet
With a contribution by Joke Frima about the Da Vinci Initiative

FACE-TRAC 2017
FACE: Figurative Art Convention and Expo, together with
TRAC: The Representational Art Conference,
Miami, November, 8-11, 2017

FACE TRAC MIAMI

FACE TRAC 2017 opening

Continuum, my dream
A movement! Classical tradition cast in a modern mould, high notes for craftmanship, thinking about what you make –content and form– about your contribution to culture. Becoming stronger together. Moored in official art history. That was my dream, ever since the early 80’s, when I seriously started out drawing and painting.
The classical tradition has known many currents, ever since the Greek Antiquity. Now, a contemporary one is being added to it. Daniel Graves, founder of the Florence Academy of Art, also speaks of a continuum, in stead of a tradition. What all these currents have in common is the representation of the visual reality. That requires a great deal of craftmanship; only think of painting the sky or space: paint is something else… bronze is not the same as flesh…
Beauty, including that of the awe-inspiring or dramatic sort, is also part of that continuum. Not just technique, not just content, but a mutual influencing of both was and is the goal. Art with a capital A, why not?

Max Ginsburg

Max Ginsburg: Bus stop

TRAC2014 in California
In 2014 I first glimpsed that that dream could become reality. I saw a message on Facebook about TRAC2014 in California, The Representational Art Conference, aimed at laying a theoretical foundation for the contemporary classical tradition. I had to go there! Words like ‘Renaissance’ and ‘movement’ floated thru an enchanted conference room with more than 300 enthusiasts. Some-one next to me burst into tears spontaneously. Finally out of the isolation that so many had experienced, finally a broad appreciation for the figurative, for realism! Internationally. At the time it was already called ‘the most important movement in today’s art world’. Would it last?
Back in Holland I passed on the message to as many interested people as possible. Read more in my earlier blog ‘TRAC2014. Movement!’ I longed for a TRAC in the Netherlands, in Europe.

Steven Assael

Steven Assael

TRAC2015 in California
The message resounded among several colleagues. But tickets and hotel didn’t come cheap. It was great that Tom Hageman, Director of the Classical Academy in Groningen, and artist Joke Frima could attend TRAC in 2015. I was supposed to give a lecture on true to nature realism, but unfortunately I fell ill.
It was a pity that in 2016 TRAC couldn’t continue in the same way. A critical moment.

FACE-TRAC-2017 in Miami
But now there’s FACE, the world’s first Figurative Art Convention & Expo! The dream of a movement has come true, the founders say. FACE aims at the corner stones of representational (or figurative, or realist) art. During the event you could participate in model drawing and painting, under the guidance of internationally famed artists, like Max Ginsburg, Steven Assael or Daniel Gerhartz, who also gave demonstrations. And there were lectures.
I had a strange feeling sometimes. On the one hand the focus was on endeavor for quality and vision in connexion with the past, the grand masters of the classical tradition – a strengthening of your own endeavor. On the other hand there was a view at the future: how to connect to a younger generation with a completely different cultural luggage; what does it mean for art that the future human being will be much more artificial, that the latest reproduction techniques make ‘slow art’ obsolete.

Max Ginsburg and Juliette Aristides

Demo painting portrait Max Ginsburg and drawing model Juliette Aristides

Daniel Gerhartz

Demo painting portrait Daniel Gerhartz

What was interesting: FACE invites TRAC to be part of this event. TRAC can continue to build at the theoretical foundation of representational art.
Again there were more than 300 participants, among those Joke Frima and myself from Holland, who now may carry the honorary title of ‘Founding Members’.
It is not just painters and sculptors who participate in the movement. Especially in the U.S. there are all kinds of initiatives of art lovers and art historians, aimed at spreading and deepening the classical tradition, basing it in society and institutions, spreading consciousness to a broader audience, because –let’s face it– artists themselves just don’t have the time for all that!
FACE will be a yearly event now.

Founding fathers: Eric Rhoads, Peter Trippi and Michael Pearce

Eric Rhoads, Peter Trippi, Michael Pearce

Eric Rhoads, Peter Trippi, Michael Pearce

Eric Rhoads with me and my book

Eric Rhoads with me and my book

Eric Rhoads, founder of FACE, CEO of art magazines like Fine Art Connoisseur, Plein Air magazines, yearly Plein Air Conventions & Expos, and more. FACE selects the best artists who also have the gift to encourage and inspire others thru their demonstrations and lessons. See also Fine Art Connoisseur of December 2017.

Peter Trippi, co-founder of FACE, editor-in-chief of Fine Art Connoisseur and co-curator of the Alma Tadema exhibition earlier this year in the Fries Museum in Leeuwarden, the Netherlands, and later in London and Vienna; curator of ‘The American Dream’ in the Drents Museum in Assen, the Netherlands, and more.

They started the magazine Fine Art Connoisseur in 2005. In 2011 they took the initiative for a movement. Some twenty-odd influential artist of world renown were invited to a secret meeting. Sadly enough it could not exceed the level of individual interests. Disappointed, Eric and Peter concluded that the time was not yet ripe.
Nonetheless, the idea trickled thru to:

Michael Pearce, painter and professor at the art faculty of the California Lutheran University. In 2012 he started TRAC, together with Michael Lynn Adams, who quit after 2015.
Pearce described the reason for producing the conference: “Until we did TRAC, there were literally no conferences at all about representational art – which is a strange absence, because there was then and is now a huge amount of representational art, and a very large community of people who are interested in representational art. It seemed like a big gap that needed filling.”

Themes at TRAC
Of the many themes touched upon by TRAC, I mention here: post-modernism and the contemporary classical tradition; the importance of beauty; neuro-esthetics; connexion to the younger generation; ethno-centrism in art critic; art education at school.

#FACE17

Our team had a fantastic time at the Figurative Art Convention & Expo and we can't wait until next year! Thank you to all of the faculty and attendees for making this possible. It was a memorable experience. 🙂 #FACE17

Geplaatst door Fine Art Connoisseur Magazine op Dinsdag 14 november 2017

0-0-0-0-0

The Da Vinci Initiative: Changing the Culture of Art Education
A report of the lecture by Amanda Theis, TRAC2017

Joke Frima

Amanda Theis tells us passionately about her work at the Da Vinci Initiative (DVI), that aims at skill-based education. DVI makes up educuation programmes and the idea is to share and use these in secondary schools. It is aimed at the U.S. school system.

Da Vinci Initiative

Da Vinci Initiative

DVI has a YouTube channel with 30 movies of 5 minutes.
Free to watch at: http://www.davinciinitiative.org/

egg cup 1

egg cup 1

egg cup 2

egg cup 2

A Bargue drawing

A Bargue drawing

In Amanda’s experience, most art and manual skills teachers believe that drawing, if it has to do with art, cannot be taught. She gathered this wide-spread idea during weekend refreshment courses and summer schools (compulsory for U.S. teachers).
The most important criticism on DVI’s view is that skill-based education kills creativity. But Amanda points out that skills are just tools at the servicie of creativity.
She believes it’s prudent not to talk about modernism during work shops and courses. After being exposed to skill-based education, people are able to draw their own conclusions. Many people actually are visually illiterate, and skill-based eduction opens a new dimension for them.

Drawing perspective from life (self made robots)

Drawing perspective from life (self made robots)

Self-portrait by Ray Wanda Totanes, 15 year old

Self-portrait by Ray Wanda Totanes, 15 year old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

To parents of children who want to study this kind of art, and who may be concerned that there is no future in it, she says: “Skill-based education will not give you a degree, but it wil give you jobs.” Amanda herself has undergone training by Juliette Aristides in Seattle. These kind of ateliers don’t provide a teaching license in America. That can only be obtained at university. The problem is, that art faculties in universities don’t provide for skill-based education. Amanda would like to hear from the participants where she can refer children and young people to for a good atelier training.

0-0-0-0-0

TRAC2018 in Leeuwarden

TRAC2018 in Leeuwarden

TRAC2018

TRAC2018 in the Netherlands, first country in Europe!
May 1-4, 2018, in Leeuwarden.
Website: www.trac2018.com
Follow also on internet and my blog.

 

0-0-0-0-0

Next blog will continue with ‘Imitatio et Inventio’.

0-0-0-0-0

Translation NL-EN by Jeroen Strengers

[:es]Por Gezien van de Riet
Con una contribución de Joke Frima sobre la Da Vinci Initiative

FACE-TRAC 2017
FACE: Figurative Art Convention and Expo (Convención y Exposición del Arte Figurativo), junto con TRAC: The Representational Art Conference (La Conferencia del Arte Representacional), Miami, 8 a 11 de noviembre de 2017

FACE TRAC MIAMI

FACE TRAC 2017 opening

Un continuo, mi sueño
¡Un movimiento! La tradición clásica en un molde moderno, énfasis en profesionalismo, refelexionar sobre lo que produces –contenido y forma–, sobre tu contribución a la cultura.
Fortalecerse juntos. Fundarse en la historia del arte oficial. Eso era mi sueño, ya desde el comienzo de los años 80, cuando empecé seriamenete a dibujar y pintar.
Ya desde la Antigüedad griega, la tradición clásica siempre ha conocido muchas variantes. Actualmente, una nueva variante se añade a ella. Daniel Graves, fundador de la Academia del Arte de Florencia, también habla de un continuo, en vez de una tradición. Lo que tienen en común todas estas variantes is la representación de la realidad visual. Esto requiere una gran medida de profesionalismo artesanal ; si sólo piensas de pintar el cielo o el espacio : la pintura es algo diferente… bronce no es lo mismo que carne…
La belleza, incluyendo la del tipo imponente o dramático, también forma parte de este continuo. En la aspiración no se trata sólo de la técnica, no sólo del contenido, sino de una influencia mutua de ambos elementos. Se trata del Arte con mayúscula, ¿por qúe no?

Max Ginsburg

Max Ginsburg: Bus stop

TRAC2014 en California
En 2014 divisé por primera vez que este sueño podría hacerse realidad. En Facebook ví un mensaje sobre TRAC2014 en California: The Representational Art Conference (La Conferencia del Arte Representacional), que pretendía fundamentar teóricamente la tradición clásica. ¡Ahí yo tenía ir! Palabras como ‘Renacimiento’ y ‘movimiento’ flotaban por el aire en un salón encantado con más de 300 asistentes entusiastas. Una persona a mi lado rumpió a llorar espontáneamente. ¡Finalmente una salida del aislamiento que muchos habían experimentado, finalmente una amplia apreciación por el figurativo, el realismo! Y eso a nivel internacional. Ya se lo identificó como ‘el mayor movimiento en el mundo del arte contemporáneo’. ¿Seguiría en pie?
De vuelto en Holanda traté de pasar el mensaje al mayor número posible de interesad@s. Lea más en mi blog anterior ‘TRAC2014. ¡Movimiento!’ Pensaba que sería genial de tener un TRAC también en Holanda, en Europa.

TRAC2015 en California
El mensaje resonó entre vari@s colegas. Sin embargo, los pasajes y el hotel no venían baratos. Era formidable que Tom Hageman, director de la Academia Clásica de Groningen, y la artista holandesa Joke Frima, podían participar. Yo debía exponer sobre ‘realismo fiel a la naturaleza’, pero no podía asistir por enfermedad.
Lamentablemente en 2016 resultó que TRAC no podía continuar con la misma fórmula. Un momento crítico.

Steven Assael

Steven Assael

FACE-TRAC-2017 en Miami
Pero ahora: aquí está FACE: Figurative Art Convention & Expo (Convención y Exposición del Arte Figurativo), ¡por primera vez en el mundo! El sueño de un movimiento se ha hecho realidad, dicen los fundadores. FACE se dirige a las piedras angulares del arte representacional, o figurativo, o realista, o cómo lo quieras llamar. Durante el evento podías dibujar y pintar con modelo, con la orientación de artistas de primer rango y fama internacional, que también dan demostraciones, como Max Ginsburg, Steven Assael o Daniel Gerhartz. También había oradores.
A veces yo pensaba que halucinaba. Por un lado el foco estaba en la aspiración a una calidad y visión conectadas al pasado, los grandes maestros de la tradicón clásica, un fortalecimiento de tu propia aspiración. Por otro lado había una perspectiva del futuro : cómo conectar con la joven generación que tiene un equipaje cultural muy distinto, qué significa para el arte que el hombre del futuro será cada vez más artificial, qué significa que las más recientes técnicas de reproducción hacen obsoleta el ‘arte lenta’.

Max Ginsburg and Juliette Aristides

Demo painting portrait Max Ginsburg and drawing model Juliette Aristides

Daniel Gerhartz

Demo painting portrait Daniel Gerhartz

Lo interesante es que FACE invita a TRAC de participar en evento. TRAC puede continuar su labor de una fundamentación teórica del arte representativa.
Otra vez hay más de 300 participantes, entre ell@s Joke Frima y yo representando a Holanda. Ahora podemos llamarnos ‘Miembros Fundadores’.
No sólo pintores y escultores participan en el movimiento. Sobre todo en EE.UU. se han generado todo tipo de iniciativas de amantes e historiadores del arte, para propagar y profundizar el realismo contemporáneo. Este apoyo es esencial para la continuación de la tradición clásica, para su fundamentación institucional, para la concientización de una audiencia más amplia, porque (seamos realistas) l@s artistas no siempre tenemos tiempo u oportunidad para todo ello.
A partir de esta vez, FACE será un evento anual.

Los padres fundadores: Eric Rhoads, Peter Trippi y Michael Pearce

Eric Rhoads, Peter Trippi, Michael Pearce

Eric Rhoads, Peter Trippi, Michael Pearce

Eric Rhoads with me and my book

Eric Rhoads with me and my book

Eric Rhoads, fundador de FACE, director ejecutivo de revistas de arte como Fine Art Connoisseur, PleinAir magazines, Convenciones y Exposiciones ‘Plein Air’ anuales (pintar al aire libre), y mucho más. FACE selecciona los mejores artistas que también tienen el don de animar e inspirar a otros en sus demostraciones y orientaciones. Vea también Fine Art Connoisseur de diciembre de 2017.
Peter Trippi, redactor en jefe de Fine Art Connoisseur y co-curador de la exposición de Lawrence Alma Tadema en el Fries Museum de Leeuwarden, que luego movió a Londres y Viena, y actualment de la exposición ‘The American Dream’ en el Drents Museum en Assen, y más.
En 2005 ellos iniciaron la revista Fine Art Connoisseur. En 2011 tomaron la iniciativa para un movimiento. Unos 20 artistas influyentes de fama mundial fueron invitados para una reunión reservada. Tristemente, no se podía superar el nivel de intereses individuales. El teimpo aún no era maduro. Sin embargo, la idea caló con:
Michael Pearce, pintor y catedrático de la facultad de artes de la Universidad Luterana de California. Él empezó con TRAC en 2012, junto con Michael Lynn Adams, que estaba involcurado hasta 2015.
« Antes de TRAC no había conferencias sobre arte realista o figurativa », segùn dice Michael Pearce. « Esto es estraño, porque había y hay una cantidad enorme de arte representativa y un extenso público interesado. Parecía un hueco grande que debía ser llenado. »

Temas de TRAC
De los muchos temas tratados por TRAC menciono aquí : el posmodernismo y la tradición clásica contemporánea; la importancia de la belleza; la neuro-estética; la conección con la juventud; etnocentrismo en la crítica del arte; la educación del arte.

#FACE17

Our team had a fantastic time at the Figurative Art Convention & Expo and we can't wait until next year! Thank you to all of the faculty and attendees for making this possible. It was a memorable experience. 🙂 #FACE17

Geplaatst door Fine Art Connoisseur Magazine op Dinsdag 14 november 2017

0-0-0-0-0

La Iniciativa Da Vinci: un cambio cultural de la educación del arte
Relación de la conferencia de Amanda Theis en TRAC2017
Por Joke Frima.

Amanda Theis nos cuenta con pasión sobre su trabajo en la Iniciativa Da Vinci (DA Vinci Initiative; DVI), que se dedica a una educación ‘skill-based’, o sea basada en el desarrollo de habilidades en el dibujo y la pintura. DVI compone programas educativos con el fin de compartirlos y usarlos en la educación secundaria del sistema escolar estadounidense.

Da Vinci Initiative

Da Vinci Initiative

DVI tiene un canal online en YouTube donde se han publicado 30 videos de 5 minutos.
Es de libre acceso para todos: www.davinciinitiative.org/

egg cup 1

egg cup 1

egg cup 2

egg cup 2

Amanda descubrió que la mayoría de profesores de dibujo y manualidades son de la opinión que el dibujo, si tiene que ver con el arte, no puede ser enseñado. Esta opinión casi común la encontró durante los cursos suplementarios de fin de semana y de verano, obligatorios para docentes en EE.UU.

A Bargue drawing

A Bargue drawing

La mayor crítica a la visión de DVI es que la educación dirigida a habilidades sofocaría la creatividad. Pero Amanda sostiene que las habilidades son simples instrumentos a servicio de la creatividad.

Ella cree prudente de no mencionar el modernismo durante los talleres y cursos. L@s participantes de la educación basada en habilidades pueden sacar sus propias conclusiones. Muchas personas son visualmente ‘analfabetas’ y la educación basada en habilidades les abre una nueva dimensión.

Drawing perspective from life (self made robots)

Drawing perspective from life (self made robots)

Self-portrait by Ray Wanda Totanes, 15 year old

Self-portrait by Ray Wanda Totanes, 15 year old

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ella comenta sobre los padres que se inquietan sobre el futuro de sus hijos que quieren estudiar este tipo de arte : « La educación basada en habilidades no te dará un grado académico, pero sí un empleo. » Amanda misma ha gozado de una instrucción en el taller de Juliette Aristides en Seattle. En EE.UU. un taller de este tipo no te otorga la licencia para enseñar. Esta sólo se consigue con un estudio universitario. El problema es que esas carreras de arte universitarias no ofrecen una educación basada en habilidades.
Amanda quería saber de los participantes a dónde puede remitir l@s jóvenes para obtener una buena instrucción de taller.

0-0-0-0-0

TRAC2018 in Leeuwarden

TRAC2018 in Leeuwarden

TRAC2018TRAC2018 en Holanda, como primer país en Europa
Del 1o al 4 de mayo de 2018 en Leeuwarden.

www.trac2018.com

Seguir: internet y mi blog.

0-0-0-0-0

Próximo blog: continuación de ‘Imitatio et Inventio’

0-0-0-0-0

Traducción NL-ES : Jeroen Strengers

[:]

Pin It on Pinterest

Share This