MUSEUM MØHLMANN  18th Onafhankelijke Realisten Tentoonstelling
18 September - 18 December

version 1

Bietenveld. Versie 1

Ik zal hier iets vertellen over mijn schilderij dat ook mee doet in de expositie van Museum Møhlmann.
We kampeerden met het uitzicht op dit bietenveld. De afgelopen dagen had ik voortdurend geloerd naar die weidse ruimte boven kronkelende bladeren. Nu! Plein air! Zoveel details? Ja maar ik houd ervan, we zullen zien. Opzet in grote lijnen. Bladeren van de voorgrond, ja die moeten echt gedetailleerd, in vorm en kleur. Snel, na twee uur is er al ander licht.

Detail. Licht door en op het blad

Detail. Licht door en op het blad

Schijnt de zon door het blad heen dan wordt de kleur geel-groen. Waar het licht óp het blad valt, is de kleur koel wit met een tipje groen, of zie ik daar rose, lichtblauw?
Ondertussen wordt ook het midden, de verte en de lucht geschilderd. Dat alles mag abstracter, met vegen, stippen, van alles. Dan is de tijd om, het is nog niet af.

Er stond genoeg op het paneeltje om het thuis af te kunnen maken. Ik had ook mijn foto’s voor nuttige informatie. Verder was er mijn herinnering, de beleving. Die stuurt je, samen met het verstand. Ik streef naar een illusie van ‘net echt’, want dat veld moet blijven.

Laatst vroeg iemand of mensen wel eens zeggen: “Hee, net een foto”.
“Jazeker.”
“Wat vind je daarvan?”
“Nou, als ze zeggen ‘net echt’, en ze vertellen waarom ze het mooi vinden, ben ik tevreden.

Bietenveld, tempera en olieverf op paneel, 29,5x23,5

 

 

Foto's Bietenveld

Foto's Bietenveld

Als ze zeggen: “Waarom zou je zoveel uren werken als je ook een foto kunt nemen”, dan denk ik: beter kijken. Misschien zeg ik: “Het is niet zo gek dat je denkt aan een foto, het schilderij kan ook net echt lijken. Maar ondertussen is alles verweven met mijn beleving, en ik hoop dat te delen met de kijker. Dat is het belangrijkste.
Ik heb veel veranderd, bijvoorbeeld de horizon, en natuurlijk zijn er geen stippen en vegen in het echt.

Detail horizon Bietenveld

Detail horizon Bietenveld

Die ingrepen mogen niet opvallen, want dan lijkt het immers minder op de werkelijkheid. Je kunt er veel meer over zeggen, maar dat wordt een te lang verhaal nu.”
Over deze kwestie heb ik een lezing ontwikkeld, waarvan ik in de toekomst stukjes in deze blog denk te publiceren. Ik nam een duik in de kunstgeschiedenis en vond tot mijn verbazing en vreugde al discussies bij de oude Grieken.

MUSEUM MØHLMANN  18th Independent Realists’ Exhibition
September 18 till December 18

Beet-field. version 1

Beet-field. version 1

I’ll tell something about my painting that is going to be part of this exhibition.
We were camping with a view over this beet-field. For the past few days I had constantly been peering at that wide space over those curly leaves. Now! Plein air! So many details? Yes but I love that, we shall see. A sketch in broad strokes. The leaves in the foreground, yes those have to be really detailed, in form and color. Quickly now, in two hours’ time the light has changed.

Detail. Light thru and on the leaves

Detail. Light thru and on the leaves

When the sunlight shines thru the leaf it turns yellow-green. Where the light falls on the leaf, the color is a cool white with a dash of green, or do I see pink there, or light blue?
In the mean time the middle and far areas and the sky are done as well. These can be more abstract, with sweeps, dots, anything. Time has run out, it is not finished.

There was enough on the panel to finish it at home. I also had photos for useful information. Furthermore there was my memory, the experience. That steers you. Together with your common sense. I strive for the illusion of ‘just like the real thing’, because that beet-field must remain.

Bietenveld, tempera en olieverf op paneel, 29,5x23,5cm. Eindversie

Some time ago somebody asked me if people sometimes say: “Wow, it’s just like a photo”. Answer: “They sure do”.
“What is your response to that?”
“Well, if they say: ‘it’s just like the real thing’ and they tell me why they like it, I am happy.

Photo's Beet-field

Photo's Beet-field

If they say: ‘Why should work so hard if you can also make a photo?’, then I think to myself: you should look better. Maybe I say: It’s not so crazy if you think of a photo: a painting can look very ‘real’. But meanwhile it is all interwoven with my experience, and I hope to share that with the viewer. That’s the main thing.

Detail Beet-field

Detail Beet-field

I changed a lot, the horizon for example, and of course in reality there are no dots and sweeps. Those interventions should not stand out, because then the illusion of reality would be disturbed. There is a lot more to be said about it, but then my tale would be too long.”
I developed a lecture about this subject, and in the future I hope to publish parts of that in this blog. I took a dive in the history of art and to my amazement and joy I even found discussions among the ancient Greeks.

Translation NL-EN: Jeroen Strengers

 

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram