En:
Kunstkaarten Bekking&Blitz
Nieuws:
Competitie
FACE-TRAC


De paardenhemel

Soms gaat alles vanzelf, maar deze keer was het ploeteren geblazen. Het schilderij veranderde voortdurend, vooral vanwege de verdeling van het licht: hoeveel moet er naar de grond, de bergen de lucht? Het enige dat constant bleef waren de paarden. Ten slotte kwam ik terug bij een van de eerste varianten. Nu is het af.

merrie, veulen, bergen

Paardenhemel, tempera-olieverf-paneel, 50x70cm

 

 


Imitatie en verbeelding 1

Zoektocht
Hoewel ik in het begin van mijn schildersloopbaan veel experimenteerde werd ik almaar sterker aangetrokken tot realisme. Dit was in de tijd dat het werd afgewezen door de officiële kunstopvatting. Zelfs als het schilderij nauwelijks meer figuratief te noemen was. Ik ging nog een stap verder: realisme op het scherpst van de snede, natuurgetrouw, naturalistisch. Het was twijfelachtig – ook voor mijzelf - of dat wel serieuze kunst kon zijn. Naschilderen? Het dwong mij tot nadenken. Ik ontdekte dat de kwestie al door de oude Grieken werd bediscussieerd. Er kwam een lezing van. In mijn blogs zal ik er telkens een stukje van opdienen.
Hier het eerste deel.

Representatie en verbeelding in natuurgetrouw realisme

Ets van Dürer

Dürer, A Draftsman Making a Perspective Drawing of a Woman.jpg

‘Imitatio et Inventio’ , nabootsing en verbeelding, zijn veel besproken begrippen in de kunstgeschiedenis. Vanuit mijn eigen schilderpraktijk en kunstgeschiedenis zal ik proberen dit in een nieuw licht te plaatsen.
Nabootsing en verbeelding waren onlosmakelijk met elkaar verbonden in de klassieke traditie. De inhoud van verbeelding en de techniek van nabootsing kregen steeds nieuwe gedaantes. Ook de verhouding tussen nabootsing en verbeelding wisselde voortdurend.
In de hedendaagse representatieve schilderkunst of, meer toegespitst, natuurgetrouw realisme dat zich van de klassieke beeldtaal bedient, bestaat nog altijd het spanningsveld tussen ‘Imitatio’ en ‘Inventio’.

Gerard Huysman, Straat in Utrecht, olie-paneel, 55x65cm

Eind oktober 2014 werd deze afbeelding van een werk van Gerard Huysman gepost op The Representational Art Group van Facebook. Het eerste commentaar was van Joel Mattingly:

Ik kan niet begrijpen waarom een kunstenaar zo hard zou werken om een schilderij als dit te maken dat zoveel op een foto lijkt. Daar zijn camera’s voor. Ik zie hier de bedrevenheid van de kunstenaar, maar niet de ziel.

Hij voegt er later nog aan toe:

Begrijp me niet verkeerd, deze kunstenaar heeft een waanzinnige vaardigheid! (…) … realisme bestaat in de werkelijkheid en in foto’s, en hoewel ik denk dat we allemaal de vakbekwaamheid die bij fotorealisme komt kijken, kunnen waarderen, vind ik het behoorlijk saai om te zien.

Afgezien van het feit dat dit schilderij niet tot fotorealisme behoort, raakt deze opmerking een delicaat aspect van realistische kunst. Imitatie, natuurgetrouwe weergave, heeft hier zo’n grote plaats ingenomen dat de verbeelding verdrongen lijkt. Ik zou Mattingly spontaan gelijk geven, ware het niet dat ik - anders dan hij - getroffen ben door de schoonheid van dit schilderij.

De volgende blog: de werkelijkheid is er al en het paard van Alexander de Grote.


Gezien op de kaart

Kunstkaarten, kunstagenda’s en kalenders
Bekking&Blitz maakt de kunstkaarten van grote musea. Deze uitgever heeft ook allerlei kaarten van mijn werk uitgebracht. In prachtige vormgeving.

dubbele kaarten enveloppen

Roses

Roses,
Een map met 10 dubbele kaarten en enveloppen.
Schilderen van een levende roos kan heel opwindend zijn. Soms, als je met je veldezeltje bij een roos zit, klapt er zomaar een blaadje open, de roos groeit door!
In de tuin hebben rozen elk een eigen karakter, ze ontplooien zich in verrassende vormen. Zo was er eens een driehoek.

roos schilderen kaart

Roses

Voor de roos gezeten kwam vanzelf de gedachte op: het mooiste van de roos is de roos zelf. Wil ik dat moois krijgen dan moet ik die roos schilderen, met alles er op en er aan. Dat is dus realisme.
Roses, te verzenden naar familie en vrienden. Een leuk cadeautje!

Museum Cards
Bekking&Blitz gaf ook dubbele kaarten van mijn werk uit in de serie Museum Cards. Dat doet me denken aan vroeger tijden toen kunstenaars hun schilderijen lieten copiëren in gravures om zoveel mogelijk hun werk en naam te verspreiden.

museumkaart

5 Museum Cards Bekking&Blitz

Ja, zo’n kaart, afkomstig van een schilderij, die dan de lange afstand heeft afgelegd van atelier naar galerie naar uitgever naar drukker naar museum/boekwinkel naar koper naar postbode naar deurmat: dat is natuurlijk... leuker dan internet. En in plaats van gravures zijn er nu dan die kunstkaarten.

museum postkaart kunst

5 Museum Cards Bekking&Blitz, 2

Art Agenda en Art Calender
Voor 2018 heeft Bekking&Blitz Art Agenda’s – ook als klein handzaam boekje - en Art Calenders uitgegeven. Daarin prijkt een pasteltekening van mij. In 2018 sta ik dan mooi tussen grote kunstenaars aller tijden… en loop ik naast mijn schoenen.

art, agenda, Gezuien van de Riet

Art Agenda, pastel van Gezien van de Riet

Weet u hoeveel plezier u me doet door kaarten en agenda of kalender te kopen, weg te geven, te versturen? Het is alles te koop in musea, zoals het Drents Museum, Museum de Buitenplaats, de betere boekwinkel, de Bijenkorf.


Nieuws

Competitie

Met het schilderij Espitau, beukenbos in de Pyreneeën won ik de halve finale in de competitie ‘Figurativas 2017 - MEAM, Museo Europeo de Arte Moderno’.

Beukenbos in de Pyrenee-en, tempera en olieverf op paneel, 40x60cm

2.400 kunstenaars uit 98 landen namen deel, waarvan 7 Nederlanders, en ik was een van hen. Niet de hele finale, maar wel hoera!


FACE-TRAC, er zit beweging in!

De beweging in de VS die aansluit bij de klassieke traditie gaat verder! Bijeenkomst in Miami, november 2017: Link
Ik ga er heen en heb er zin in!

And:
Art post cards, calender and agenda by Bekking&Blitz Art Editions
News:
Competition.
FACE-TRAC: it’s moving!


Horses’ heaven

Sometimes it all goes by itself, sometimes it’s hard work. The distribution of light was hard: how to distribute it between the ground, the mountains, the sky?

caballos

El cielo de los caballos, distemper-oil-panel, 50x70cm

The picture changed continously. The one constant element was the horses. In the end I came back to one of the earliest versions. Now it’s finished.


Imitatio et Inventio I

The quest
Although I did a lot of experimenting in the beginning of my artistic career, I was attracted more and more to realism. In those days realism was rejected by the official art view. Even when the painting touch was very loose. I went one step further, to a sharp-edged realism, true to nature: naturalism. It was doubtful –including for my myself– if that could be considered serious art. Mere copying? I had to think it over. I discovered that the question was already discussed by the old Greeks. This eventually resulted in a lecture. In my blogs I will serve it up in parts. This is part one.

Representation and imagination in naturalistic realism

Ets van Dürer

Dürer, A Draftsman Making a Perspective Drawing of a Woman.jpg

‘Imitatio et Inventio’ , imitation and invention, are much discussed concepts in art history. I shall try to put them in a new light, based on my own painting practice and art history.
Imitation and invention were indissolubly connected in the classical tradition. Thru time, the content of the imagination and the technique of copying or imitating it assumed different shapes. Also, the relative weight of both elements changed continuously.

In contemporary representational art –or more precisely: naturalistic realism based on classical imagery– the tension between ‘Imitatio’ and ‘Inventio’ is still there.

Gerard Huysman, Street in Utrecht, oil-panel

Gerard Huysman, Street in Utrecht, oil-panel, 55x65cm

October 2014 this picture of a work by Gerard Huysman was posted on Facebook’s The Representational Art Group. The first comment was by Joel Mattingly:

I can't understand why an artist would work so hard to make a painting like this that looks so much like a photo. That's what cameras are for. Here I see the skill of the artist, but not the soul.

He added later:

Don't get me wrong, this artist has mad skills! (…) … realism exists in reality and in photographs, and though I think we all can appreciate the skill in which it takes to make photo realistic art, I find it rather boring to look at.

Apart from the fact that this painting doesn’t belong to photo realism, this comment touches upon a delicate aspect of realistic art. Imitation, naturalistic representation, has assumed such precedence here that is seems to have crowded out the imagination. I would spontaneously agree with Mattingly, if it weren’t for the fact that –different from him– I am struck by the beauty of this painting.

Next time:  the reality is already there and the horse of Alexander the Great.


Art cards, Art agendas, Art calendars

Bekking&Blitz publish art cards for the big museums in the Netherlands. They have also published a number of cards of my work. In wonderful designs.

dubbele kaarten enveloppen

Roses

Roses,
a case of 10 double cards with envelopes.
Painting a live rose can be quite exciting. Sometimes, sitting with your field easel near a rose, all of a sudden a leaf unfolds: the rose continues to grow! In my garden each rose has its own character: they unfold in surprising forms, like a triangle for example.

roos schilderen kaart

Roses

Sitting in front of this rose, this thought came to my mind: the beauty of the rose is the rose itself. If I want to capture that beauty, I will have to paint that rose, with everything on it.
Roses: you can send them to family and friends. A very nice gift!

Museum Cards
Bekking&Blitz also published double cards of my work in its series Museum Cards. That reminds of of earlier times when artists had their paintings copied as engravings, to spread their name and work as much as possible.

museumkaart

5 Museum Cards Bekking&Blitz

Such a card, made from a painting, that covered the long distance from work shop to gallery to publisher to printer to museum shop or book shop to postal worker to door mat, that is of course... nicer than e-mail. In stead of engravings we now have art cards.

museum postkaart kunst

5 Museum Cards Bekking&Blitz, 2

Art Agenda & Art Calendar
For 2018 Bekking&Blitz published Art Agendas – also in pocket size - and Art Calendars. They include a pastel of mine. In 2018 I am one of the pantheon of greatest artists of all times... and proud as a peacock!

art, agenda, Gezuien van de Riet

Art Agenda, pastel van Gezien van de Riet

You know how much you support me buying cards, agendas of calendars, or making a present of them, or sending them to some-one…?

It is all for sale in museums and bookshop.


News

Competition

My painting Espitau, beech forest in the Pyrenees gained the semi-finals in the competition ‘Figurativas 2017 - MEAM, Museo Europeo de Arte Moderno’.

Painting Beech forest Espitau Pyrenees

Beech forest Espitau Pyrenees, distemper-oil-panel, 40x60cm

2.400 artists from 98 countries participated, 7 of them were from the Netherlands, and I was one of them. Not quite the finals, but still hurray!


FACE-TRAC, it moves!

The movement in the US connected to the classical tradition continues! Meeting in Miami, November 2017.
I intend to be there and look forward to it!

Translation NL-EN: Jeroen Strengers

linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram