[:nl]

Blog 13. Dit keer: The making of Tessa’s portret. Kunstboek vergat modern realisme. “20 years, in 20×20”. Nieuws

Portret van Tessa Tempera-olie

Portret van Tessa Tempera-olie-linnen 80x40cm

The making of Tessa’s portret

Eens begon ik aan het portret van Tessa. Houding en uitstraling vond ik leuk en het Hondurese stoeltje hoorde er helemaal bij. Echter, wát ik ook probeerde, de kleuren bevielen me niet.

Gezien van de Riet First designs and paintings portrait

Gezien van de Riet First designs and paintings of Tessa’s portrait

Ik sloeg een andere richting in en vond een foto van lavendel op een Pyrenese berg, met violetten en groenen. Met Photoshop vulde ik daarmee de achtergrond, en, als ik de jurk nou ook eens… Hebbes! Schetsen met Photoshop is sneller dan op papier en je komt op allerlei ideeën.
Maar, de lavendel mocht geen decoratief bloembehang worden dat doorliep in de jurk, zoals ik wel eens gezien had. Het moest ‘echt’, ruimtelijk lijken. Bloei, leven, het plezier van jong zijn, een wereld die voor je open ligt. Juist zoals ze er staat, met die glimlach.

Gezien van de Riet designs

Gezien van de Riet More designs

Wat haalde ik me nu op de hals! Twee verschillende perspectieven moesten verenigd! De lavendels zelf stonden in een min of meer horizontaal vlak. Maar het moest niet lijken of Tessa tussen de lavendel op die berg stond. De jurk met lavendel maakte dat ook onmogelijk want die stond immers in een recht opstaand vlak. Dit hele project beloofde tergend langzaam te gaan, zonder ook maar één aanwijzing voor een goede afloop. Waarom toch, Doña Quichote! Pas op het laatst zou ik immers weten of het was gelukt. En dan, uren en uren weggegooid?! Maar in mijn fantasie zag het er steeds fantastisch uit. Vooruit, ros Rocinante! Het werd een twee jaar lange tocht.

Kunstboek vergat modern realisme

stokpaardje

My hobbyhorse. Gezien van de Riet

Pas geleden kreeg ik het boek:
Kunst in het juiste perspectief. Compleet overzicht van de belangrijkste kunstwerken, kunstenaars en stromingen door de eeuwen heen. Onder redactie van Stephen Farthing. Uitgave 2018. (Eerste uitgave: 2010).

Mooie plaatjes, handige tijdsbalken. Over de kwaliteit kan ik niet oordelen, maar de titel vertelt dat het boek ‘compleet’ is en ‘in het juiste perspectief’ staat. Meteen kijk ik achterin: staat hedendaags realisme er in? Nee. Nee? Nee. Nou vooruit, Lucian Freud wel. Hij wordt besproken bij de Europese figuratieve schilderkunst, die volgens de tijdsbalk van 1945 tot 1966 duurde. Wat? Freud was toen nog lang niet dood en schilderde lustig en realistisch door. Net als de figuratieve kunst die tot op heden wordt beoefend, nu ook wel als realisme aangeduid.

En verder?
Ja, wel aandacht voor hyperrealisme, gedateerd van 1968 tot heden. Maar, maar, het moderne realisme omvat zoveel meer. Deze omissie is te wijten aan het taboe op realisme. We gaan er iets aan doen. Daar is internet waar je prachtige, hedendaagse, modern realistische kunstwerken kunt zien. Een greep:

Joke Frima Eternal Return

Joke Frima Eternal Return Oil-linen 19,6×35,4

Grietje Postma Kleurenhoutsnede

Grietje Postma Kleurenhoutsnede 2014-I 40x50cm

Kunsthistoricus Peter Trippi, o.a. organisator van de expositie over Alma Tadema (Fries Museum) en Waterhouse (Groninger Museum), wees ooit op een veelzeggend en eigenaardig verschijnsel. Enerzijds staan er lange rijen voor musea om realistische kunst van de 19de eeuw te bewonderen. Menig kijker zou zelf graag een Breitner of Mary Cassatt in de woonkamer hebben. Niet te betalen hè?

Aurelio Rodriguez En busca de la memoria crayon-wood MEAM

Aurelio Rodriguez Lopez En busca de la memoria crayon-wood 50x50cm MEAM

Rob Møhlmann Droog staan olieverf-paneel

Rob Møhlmann Droog staan olieverf-paneel 40x40cm Museum Møhlmann

Ricky Mujica Proud oil-canvas

Ricky Mujica Proud oil-canvas 91,94×121,92

Wacht,
want anderzijds biedt hedendaagse realistische topkunst wél toegankelijke prijzen. Kopen kan wél! Alleen, door het taboe komt het te weinig in de media. De potentiële koper is daardoor niet op de hoogte. Of schrikt zelf terug voor dat taboe.

Teresa Oaxaca The Pierrot

Teresa Oaxaca The Pierrot

Lorena Kloosterboer Tempus ad Requiem XXV

Lorena Kloosterboer Tempus ad Requiem XXV 80x40cm

Vincent Desiderio Theseus

Vincent Desiderio Theseus

Kenne Gregoire Voyeur

Kenne Gregoire Voyeur Acryl-olie-paneel 34x31cm

Desondanks is het moderne realisme zo levenskrachtig, dat het zelfs uitgroeide tot een beweging in de VS. We hadden al een sterke vertegenwoordiging in Nederland. Let eens op Spanje. Japan. En… en…

Grzgorz Gwiazda Sitting man Resin MEAM

Grzgorz Gwiazda Sitting man Resin 150x100x100cm MEAM

Golucho Retrato de insomnios MEAM

Golucho Retrato de insomnios 120x170cm MEAM

Mijn dank aan alle kunstenaars die toestemden in plaatsing van hun afbeeldingen:
Vincent Desiderio, Joke Frima, Lorena Kloosterboer, Kenne Grégoire, Ricky Mujica, Teresa Oaxaca, Grietje Postma, Museum Møhlmann (Rob Møhlmann), MEAM (Aurelio Rodriguez Lopez, Grzgorz Gwiazda, Golucho).

Galería artelibre, “20 years, in 20×20”

20 years, in 20x20cm

20 years, in 20x20cm

Galería artelibre, Zaragoza, Spanje, bestaat in 2019 twintig jaar als online galerie. Oprichter en directeur is José Enrique González. Hij promoot het moderne realisme middels allerlei activiteiten, met name de internationaal bekende portret competitie ‘Modportrait’(dit in samenwerking met het MEAM, Museo Europeo de Arte Moderno in Barcelona). Hij schrijft:

“From the very beginning we decided to create one of the first virtual galleries that would strongly support the figurative, realistic and hyper-realistic art.
Times were far from easy for this artistic current which was vilified, neglected and even forgotten by both, gallery owners and official bodies.
(…) Even though there is still a long way to go on this, this is the beginning of an unstoppable era.”

De “20 years” worden uitbundig gevierd, met werkstukken van “20×20”, – centimeter – door 165 kunstenaars uit allerlei landen. Allen in eenzelfde lijst komen ze in bijzonder mooie zalen te hangen, schitterend als sterretjes aan de hemel.
In Zaragoza in het prachtige Palacio Bantierra, van 7 maart tot 5 april.
In Barcelona in het bruisende museum MEAM, van 9 juli tot 1 september.

Gezien van de Riet Our Gingko in Autumn Tempera-oil-panel

Gezien van de Riet Our Gingko in Autumn Tempera-oil-panel 20x20cm

Ik ben blij en trots dat ‘Onze gingko in de herfst’ daar bij is! En dat ik deel mag uitmaken van Galería Artelibre, onder Grandes Autores.

https://www.artelibre.net

Nieuws

Kunstzaal van Heijningen
Deze galerie heeft een kunstplatform gecreëerd en ik ben er ook te vinden.

Art Gallery Clatia
Er kwam een uitnodiging tot deelname aan het kunstplatform van Art Gallery Clatia in
China. Er staan internationaal bekende kunstenaars op, dus het lijkt me niet verkeerd! Binnenkort is mijn pagina klaar.

Bolivia
De Fundación Cultural van de Banco Central van Bolivia nodigde me uit te exposeren in het Museo Nacional de Arte en het Centro de la Cultural Plurinacional de Santa Cruz. Een grote eer!

Gezien van de Riet Watercolor

Gezien van de Riet Watercolor for video

En fantastisch omdat ik mijn hart heb verpand aan Bolivia, waar ik met ongelooflijk veel plezier vele jaren heb gewerkt als sociologe, met name in het maken van educatief materiaal, en waar ik onderwijs mocht genieten van de op klassieke leest geschoeide Escuela de Bellas Artes in La Paz.


 [:en]

This time: The making of Tessa’s Portrait, Art–The whole story, Galería artelibre “20 years, in 20×20” , and News.

Portret van Tessa Tempera-olie

Portret van Tessa Tempera-olie-linnen 80x40cm

The making of Tessa’s Portrait

Once I started on Tessa’s portrait. I was struck by her pose and charisma, and the small chair from Honduras fitted in very well. Still, whatever I tried, I didn’t like the colors.

first designs portrait

First designs of Tessa’s portrait

I took a different approach and found a photo with lavender flowers on a mountain top in the Pyrenees, with beautiful violets and greens. Using Photoshop I filled in the background. All of a sudden I let that go on into the dress. Gotche! Sketching with Photoshop is so much quicker and it brings you all kinds of new ideas.
I didn’t want the lavender look like flowery wallpaper to continue into the dress, which I had seen somewhere. It should look ‘real’, spatial. Flowering, life, the pleasure of youth, a world that is open to you. Just as she stands there, with that smile.

Gezien van de Riet designs

Gezien van de Riet More designs

What had I got in to! Two differrent kinds of perspective had to be joined! The lavender plants themselves stood in the direction of an invisible horizon. But I didn’t want it to look like Tessa was standing among the lavender on that mountain. The dress with the lavender also made that impossible, because it made a standing plain surface. This whole idea turned out to go irritatingly slow, without any clue whatsoever for a happy turn out. Why oh why, you ms. Quixote! Only at the end would I know if I had succeeded. And if not: all those hours of work thrown away? But in my phantasy  it still looked phantastic. Giddy up, Rocinante! It turned out to be a two years quest.

Artbook forgot modern realism

stokpaardje

My hobbyhorse. Gezien van de Riet

Recently I was given a Dutch translation of the book: Art – The whole story (editor: Stephen Farthing; first published in 2010).
Beautiful pictures, handy time bars. I can’t judge the quality, but the Dutch title and subtitle promise to tell “the whole story” and “the right perspective”. At once I look up the last chapters: does it include contemporary realism? No! No? No! Well, Lucian Freud is included. He is mentioned under European figurative painting, which according tot the time bar lasted from 1945 till 1966. What? Freud wasn’t dead then and went on painting with gusto and realism. Just as figurative art (also called realism) is going till this day.

What else?
Oh yes, hyper realism is included, dated 1968 till today. But, but, modern realism is so much more. This omission can be blamed on the taboo on realism. Well, let’s do something about that. We’ve got the internet, where you can see wonderful contemporary realist works of art. Just a handful:

Joke Frima Eternal Return

Joke Frima Eternal Return Oil-linen 19,6×35,4

Grietje Postma Kleurenhoutsnede

Grietje Postma Kleurenhoutsnede 2014-I 40x50cm

Art historian Peter Trippi, among many things curator of the exposition of Lawrence Alma-Tadema in the Fries Museum and Waterhouse in the Groninger Museum, once pointed out a significant and curious phenomenon. On the one hand we see long queues at the museums featuring 19th-century realist art. Quite a few spectators would love to have a Breitner or Mary Cassatt on their own wall. Well, we can’t afford those, can we?

Aurelio Rodriguez En busca de la memoria crayon-wood MEAM

Aurelio Rodriguez Lopez En busca de la memoria crayon-wood 50x50cm MEAM

Rob Møhlmann Droog staan olieverf-paneel

Rob Møhlmann Droog staan olieverf-paneel 40x40cm Museum Møhlmann

Ricky Mujica Proud oil-canvas

Ricky Mujica Proud oil-canvas 91,94×121,92

Wait,
because on the other hand there is affordable top-quality contemporary realist art. We can buy those! Only, because of the taboo, this art is not prominent in the media. The potential buyer doesn’t know it. Or is reluctant because of this taboo.

Teresa Oaxaca The Pierrot

Teresa Oaxaca The Pierrot

Lorena Kloosterboer Tempus ad Requiem XXV

Lorena Kloosterboer Tempus ad Requiem XXV 80x40cm

Vincent Desiderio Theseus

Vincent Desiderio Theseus

Kenne Gregoire Voyeur

Kenne Gregoire Voyeur Acryl-olie-paneel 34x31cm

Nevertheless modern realism is alive and kicking – so much so that it is quite a movement nowadays in the US. It was already well established in the Netherlands. And now look at Spain. And Japan. And.. and..

Grzgorz Gwiazda Sitting man Resin MEAM

Grzgorz Gwiazda Sitting man Resin 150x100x100cm MEAM

Golucho Retrato de insomnios MEAM

Golucho Retrato de insomnios 120x170cm MEAM

My thanks to all artists who permitted to post their images:
Vincent Desiderio, Joke Frima, Lorena Kloosterboer, Kenne Grégoire, Ricky Mujica, Teresa Oaxaca, Grietje Postma, Museum Møhlmann (Rob Møhlmann), MEAM (Aurelio Rodriguez Lopez, Grzgorz Gwiazda, Golucho).

Galería artelibre, “20 years, in 20×20”

20 years, in 20x20cm

20 years, in 20x20cm

Galería artelibre in Zaragoza, Spain, exists for 20 years as an on-line art gallery. Founder and director is  José Enrique González. He is promoting modern realism thru all kinds of activities, especially the internationally renowned portrait competition ‘Modportrait’ – in co-operation with MEAM (Museu Europeo de Arte Moderno in Barcelona). He writes:

“From the very beginning we decided to create one of the first virtual galleries that would strongly support the figurative, realistic and hyper-realistic art.

Times were far from easy for this artistic current which was vilified, neglected and even forgotten by both, gallery owners and official bodies.

(…) Even though there is still a long way to go on this, this is the beginning of an unstoppable era.”

The “20 years” are being celebrated extensively, with works of art of 20×20 cms by 165 artists from all over the world. All framed in the same way, they are being exposed in beautiful rooms, shining like stars in the sky.

To be seen in Zaragoza in the beautiful Palacio Bantierra,
from March 7 till Apil 5.
In Barcelona in the swinging MEAM Museum, from July 9 till September 1st.

Gezien van de Riet Our Gingko in Autumn Tempera-oil-panel

Gezien van de Riet Our Gingko in Autumn Tempera-oil-panel 20x20cm

I am happy and proud that it includes my work “Our gingko in autumn”. And that I am part of Galería Artelibre, under “Grandes Autores”. https://www.artelibre.net/

News

Kunstzaal Van Heijningen
This art gallery in The Hague has created an on-line art platform, where my work is to be found as well.

Art Gallery Clatia
I was invited to participate on this on-line art platform from China. It includes internationally acclaimed artists, it looks real good! My page will come on-line shortly.

Bolivia
I was invited by the Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia to expose in the Museo Nacional de Arte in La Paz, Bolivia, and the Centro de la Cultura Plurinacional in Santa Cruz, Bolivia. A great honor!

Gezien van de Riet Watercolor

Gezien van de Riet Watercolor for video

This is wonderful, because I lost my heart to Bolivia, where I worked for many years with lots of love as a sociologist, especially in developing educational material, and where I was able to study at the Escuela de Bellas Artes, the classical art academy in La Paz.

 

Translation NL-EN: Jeroen Strengers


 [:es]

Blog 13. Esta vez: The making of el retrato de Tessa, Art–The whole story, Galería artelibre “20 years, in 20×20”, y Noticias.

Portret van Tessa Tempera-olie

Portret van Tessa Tempera-olie-linnen 80x40cm

El retrato de Tessa – the making of 

Tenía ganas de pintar un retrato de Tessa. Me gustó su pose y su carisma, y la sillita hondureña cabía bien con eso. Pero, todo lo que intenté, no me gustaron los colores.

Gezien van de Riet First designs and paintings portrait

Gezien van de Riet First designs and paintings of Tessa’s portrait

Empecé por otro lado y encontré una foto con los colores que estaba buscando, de flores de lavanda en una montaña de los Pirineos. Usando Photoshop llené el trasfondo. De repente lo hice cubrir también el vestido. ¡Eso fue! Esbozando con Photoshop va tanto más rápido y te lleva toda clase de ideas nuevas.
No quería que la lavanda se veía como papel pintado con flores que continuaba en el vestido, algo que había visto en otra parte. Quería que se veía ‘real’, con forma en el espacio. Floreciendo, con vida. el placer de la juventud, un mundo abierto a tí. Tal como ella está parada ahí, con su sonrisa.

Gezien van de Riet designs

Gezien van de Riet More designs

¡En qué me había metido! ¡Habría que juntar dos tipos de perspectiva! Las plantas de lavanda mismas estaban alineadas en un plano horizontal. Pero yo no quería que se veía a Tessa parada en medio de las lavandas en aquella montaña. El mismo vestido con la lavanda imposbilitaba eso, porque se trataba de una superficie vertical. Toda esta idea resultó terriblemente tediosa, sin ninguna garantía a un resultado feliz. ¿Por qué, por qué, Sra. Quijote? Sólo al final sabría si habia logrado mi propósito. Y si no: ¿todas esas horas de trabjo en vano? Pero en mi fantasía la idea siempre parecía fantástica. ¡Adelante, Rocinante! Resultó ser una búsqueda que duró dos años.

Libro de arte se olvidó del realismo moderno

stokpaardje

My hobbyhorse. Gezien van de Riet

Recientemente recibí la traducción holandesa del libro “Art – The whole story” (Arte – La historia completa; editado por Stephen Farthing; primera publicación en 2010).

Ilustraciones hermosas, barras de tiempo útiles. No puedo juzgar sobre la calidad, pero el título y subtítulo prometen contar “la historia completa”, desde una “perspectiva correcta”. Inmediatamente me fui a los últimos capítulos: ¿está incluído el realismo contemporáneo? ¡No! ¿No? ¡No! Bueno, está Lucian Freud. Es mencionado bajo el lema “Pintura europea figurativa”, que según el barro de tiempo duró de 1945 hasta 1966. ¿Qué? Freud no había muerto entonces, y seguiría pintando con gusto y con realismo por muchos años más. Justo como sigue el arte figurativo (también llamado realismo) hasta hoy día.

¿Qué más?
Ah sí, se incluye el híperrealismo, fechado 1968 hasta hoy. Pero, pero, el realismo moderno es mucho más que eso. Esta omisión sólo se puede explicar por el tabú al realismo. Bueno, esto tiene remedio. Tenemos el internet, donde se puede admirar toda clase de obras de arte realistas de nuestro tiempo. Sólo algunos ejemplos:

Joke Frima Eternal Return

Joke Frima Eternal Return Oil-linen 19,6×35,4

Grietje Postma Kleurenhoutsnede

Grietje Postma Kleurenhoutsnede 2014-I 40x50cm

El historiador de arte Peter Trippi, entre otras muchas cosas curador de de la exposición sobre Lawrence Alma-Tadema en el Fries Museum y la exposición sobre John William Waterhouse en el Groninger Museum, una vez remarcó sobre un fenómeno significante y curioso. A un lado podemos observar las largas colas en las entradas de los museos que exponen obras realistas del siglo XIX. Un buen número de espectadores gustaría tener un Breitner o Mary Cassett en su casa. Bueno, pero no los podemos costearnos, ¿o sí?

Aurelio Rodriguez En busca de la memoria crayon-wood MEAM

Aurelio Rodriguez Lopez En busca de la memoria crayon-wood 50x50cm MEAM

Rob Møhlmann Droog staan olieverf-paneel

Rob Møhlmann Droog staan olieverf-paneel 40x40cm Museum Møhlmann

Ricky Mujica Proud oil-canvas

Ricky Mujica Proud oil-canvas 91,94×121,92

¡Espera!
porque al otro lado existe cualquier cantidad de obras de arte realistas contemporáneas asequibles. ¡Podemos adquirirlas a ellas! Solamente, a causa del tabú, este tipo de arte no está prominente en los medios de comunicación. El comprador o la compradora potencial no lo conoce. O es reticente, a causa del tabú.

Teresa Oaxaca The Pierrot

Teresa Oaxaca The Pierrot

Lorena Kloosterboer Tempus ad Requiem XXV

Lorena Kloosterboer Tempus ad Requiem XXV 80x40cm

Vincent Desiderio Theseus

Vincent Desiderio Theseus

Kenne Gregoire Voyeur

Kenne Gregoire Voyeur Acryl-olie-paneel 34x31cm

Sin embargo, el realismo moderno vive – hasta tal punto que es todo un movimiento en EEUU. Ya está bien establecido en Holanda. ¡Y mira España ahora! Y Japón. Y… y…

Grzgorz Gwiazda Sitting man Resin MEAM

Grzgorz Gwiazda Sitting man Resin 150x100x100cm MEAM

Golucho Retrato de insomnios MEAM

Golucho Retrato de insomnios 120x170cm MEAM

Gracias a todos los artistas que daban permiso para usar sus imagenes:
Vincent Desiderio, Joke Frima, Lorena Kloosterboer, Kenne Grégoire, Ricky Mujica, Teresa Oaxaca, Grietje Postma, Museum Møhlmann (Rob Møhlmann), MEAM (Aurelio Rodriguez Lopez, Grzgorz Gwiazda, Golucho).

Galería artelibre, “20 años, en 20×20”

20 years, in 20x20cm

20 years, in 20x20cm

Galería artelibre en Zaragoza cumple 20 años como galería de arte virtual. El fundador y director es José Enrique González. Él está promoviendo el realismo moderno a través de todo tipo de iniciativas, especialmente la famosa competencia internacional de retratos ‘Modportrait’ – en colaboración con el MEAM (Museu Europeo de Arte Moderno) en Barcelona. Escribe:

“Desde el inicio decidimos crear una de las primeras galerías virtuales que debía apoyar fuertemente el arte figurativo, realista e híperrealista.

Los tiempos eran muy poco favorables para esta corriente artística, que fue vilificada, descuidada y hasta olvidada, tanto por galeristas como instituciones oficiales.

(…) Aún si tenemos un largo camino por seguir, este es el inicio de una era imparable.”

Los “20 años”son celebrados extensamente, con obras de 20×20 cm por 165 artistas de todo el mundo. Todos encuadrados de manera uniforme, son expuestos en espacios hermosos, brillando como estrellas en el cielo.

A ver en Zaragoza en el hermoso Palacio Bantierra, del 7 de marzo al 5 de abril.
En Barcelona en el famoso MEAM,
del 9 de julio al 1o de septiembre.

Gezien van de Riet Our Gingko in Autumn Tempera-oil-panel

Gezien van de Riet Our Gingko in Autumn Tempera-oil-panel 20x20cm

Estoy feliz y orgullosa de haber sido incluída con mi obra “Nuestro gingko en otoño”.
Y de ser parte de Galería Artelibre, bajo el lema “Grandes Autores”. https://www.artelibre.net/

Noticias

Kunstzaal Van Heijningen
Esta galería de arte en La Haya ha creado una plataforma virtual de arte, donde también se puede encontrar mis obras.

Art Gallery Clatia
Fui invitada de participar en esta plataforma virtual de arte de la China. Incluye artistas de renombre internacional, tiene muy buen aspecto. Mi página web estará on-line dentro de poco.

Bolivia
Fui invitada por la Fundación Cultural del Banco Central de Bolivia para exponer en el Museo Nacional de Arte en La Paz, Bolivia, y en el Centro de la Cultura Plurinacional en Santa Cruz, Bolivia. ¡Un gran honor!

Gezien van de Riet Watercolor

Gezien van de Riet Watercolor for video

Estoy encantada, porque Bolivia es mi gran amor, donde trabajé por muchos años con mucho empeño como socióloga, especialmente en el desarrollo de material educativo, y donde tuve la oportunidad de  estudiar en la Escuela de Bellas Artes, una academia clásica en La Paz.

Traducción NL-ES: Jeroen Strengers


 [:]

Pin It on Pinterest

Share This